Вестник хасковска трибуна
15.02.1983

v-k-HASKOVSKA-TRIBUNA_15.02.1983